Ga naar WEBSHOP: Shop.Martinvancleven.be

Algemene Voorwaarden

Bestellingen

Alle bestellingen moeten ons schriftelijk bevestigd worden. Telefonisch bestellingen zijn slechts bindend voor ons indien zij door onszelf schriftelijk zijn bevestigd. Indien de klant een bestelling annuleert en/of afziet van een gedeelte van de bestelde goederen en/of werken, verbindt hij zich ertoe ons te vergoeden ten belopen van 30% van de niet uitgevoerde werken en/of niet geleverde goederen.

Leveringen - ontvangst

Eventueel opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen worden enkel als inlichting gegeven en zijn nooit bindend. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen, dat onze firma wordt onslagen van elke verantwoordelijkheid inzake vertraging of uitvoering, wat er ook de oorzaak mag van zijn.

De goederen blijven eigendom van de firma tot de volledige en definitieve betaling de betreffende factuur. Alle leveringen gebeuren per volle doos. Bestellingen worden naar boven afgerond per volle doos.

Voor leveringen kleiner dan 250 € wordt een forfaitair bedrag aangerekend als tussenkomst in de transportkost van 20 €. Reeds geleverde goederen worden niet teruggenomen. Uitzonderlijk en dit mits een schriftelijk akkoord worden goederern teruggenomen en dit tegen 65% van de verkoopwaarde mits de goederen volledig intact zijn.

Voorbehoud van eigendom

Onze firma behoudt het recht van eigendom van de goederen tot volledige betaling ervan. De risico's zijn ten laste van de klant.

Betaalde voorschotten kunnen ingehouden worden om eventueel verliezen bij de herverkoop van de goederen te dekken. Ingeval van herverkoop van de eventueel verwerkte goederen van de verkoper, draagt de koper vanaf heden aan de verkoper alle vorderingen over, die voortkomen uit de herverkoop.

Waarborg en klachten.

Binnen de grenzen en voorwaarden hieronder bepaald, verleent onze firma een waarborg die uitdrukkelijk beperkt is tot eerste keuze materialen, met uitdrukkelijke uitsluiting van tweede keuze materialen en van bij de klant aangelegede voorraden.

Op elke gefactureerde hioeveelheid is er een fouten -en gebrekenmarge voorzien van vijf procent, waarbinnen geen waarborg geldt.

De waarborg is uitdrukkelijk beperkt tot het vervangen van de gebruikkige materialen met uitstluiting van tussenkomst ingelijk welke installatie - verwijderings- of herstelkosten ook al zijn deze materialen door ons geplaatst geweest.

In het bijzonder aanvaardt onze firma geen enkele verantwoordelijkheid ten gevolge van de moeillijkheid of de onmogelijkheid om materialen in een identieke tint of grootte bij te bestellen. Bijleveringen worden automatisch als een volledige andere levering gezien, zonder dat de klant identieke kleur en grootte kan geëist worden.

Marmer, gesteenten en graniet worden verkocht en/of geplaatst met hun natuurlijke gebreken. Hun oorsprong en kleur worden bepaald door het monster, dat slechts als benaderende gelijkenis wordt verstrekt zonder dat identieke kleur en benadering van de levering kan geëist worden.

Afwijking van 2 milimeter in dikte zijn in het marmer en gesteente graniet sector aangenomen als normaal.

VOOR MATERIAAL DAT WORDT VERHUURD

Materiaal kan alle gehuurd worden indien het beschikbaar is, werkt en in onze verhuurafdelingen voorhanden is. Enkel wat in de verhuurlijst staat komt hiervoor in aanmerking.

De verhuurprijzen zijn enkel geldig voor de goederen afgehaald en teruggebracht tijdens de openingsuren, in één van onze vestigingen. Openingsuren te Houthulst : of afspraak. Openingsuren De Panne : dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 12 en van 13.30 tot 18.00. Gesloten op maandag, zaterdag en zondag voor verhuur van materiaal.

Onze leveringsvoorwaarden vindt u terug op onze website onder de rubriek diensten-thuislevering. Verbruiksgoederen ( boren, schijven, zaagbladen, sponsrollen etc… ) zijn niet in de huurprijs inbegrepen.

De huurperiode vangt aan vanaf de dag waarop het materiaal ter beschikking gesteld wordt en verstrijkt op de dag van de terugkomst van dit materiaal in één van onze vestigingen. De dagprijzen zijn ondeelbaar. Iedere dag dat het artikel in bezit is van de klant wordt aangerekend, ook zon- en feestdag.

Elke huur gaat gepaard met een borgsom, die vooraf dient betaald te worden. Bij teruggave ontvangt u de borg terug tenzij er schade is aan het gehuurde goed. Alle artikelen worden in propere staat meegegeven en dienen dan ook gereinigd terug te komen, zoniet worden u de reinigingskosten aangerekend, hiervoor wordt de borgsom aangesproken.

De huurder wordt geacht te weten hoe hij het gehuurde materiaal dient te gebruiken. Indine hij het gebruik niet kent, moet hij alvorens de overeenkomst te sluiten de nodige inlichtingen inwinnen bij de verantwoordelijke. NV Martin Van Cleven alleen zal voor het onderhoud en voor de herstelling van het huurmateriaal zorgen. De huurder erkent door de ondertekening van deze overeenkomst dat hij alleen de bewaring en het effectief toezicht heeft van het huurmateriaal en dat hij alle aansprakelijk is voor de schade die door het materiaal kan worden veroorzaakt aan hemzelf of aan derden en dit tijden de hele huurtijd. Onderverhuring is verboden.

Wanneer het huurmateriaal niet binnen de oevereengekomen termijn wordt teruggebracht, kan NV Martin Van Cleven de tegenwaarde van het nieuwe materiaal vorderen ( vervangingswaarde ) samen met verwijlintresten van het huureinde en aftrekking van de borgsom.

NV Martin Van Cleven behoudt zich het recht voor de huurtarieven te wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. Dat recht is in geen geval van toepassing op lopende overeenkomsten.

Prijzen zijn BTW inbegrepen.

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van Veurne bevoegd.